Všeobecné zmluvné podmienky ku zmluve o poskytovaní služby
automatizovaného spracovania dát platné od 25.3.2009

I.
Úvodné ustanovenia

1.1.   Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej iba pripomienky) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služby automatizovaného spracovania dát (ďalej iba zmluva) a bližšie upravujú práva a povinnosti zúčastnených zmluvných strán. Podpísaním zmluvy účastníci uznávajú, že sa s týmito podmienkami oboznámili a vyjadrujú s nimi súhlas.

II.
Povinnosť mlčanlivosti

2.1.   Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciach a skutočnostiach poskytnutých užívateľom. Užívateľ súhlasí, že poskytovateľ môže tieto informácie a skutočnosti využiť pre vlastné účely vo forme štatistických ukazovateľov, ktoré zároveň môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, avšak len bez osobných a konkrétnych údajov, týkajúcich sa užívateľa. Osobné údaje môžu byť tretím osobám poskytnuté len na základe výslovného súhlasu užívateľa, alebo v prípade, keď je to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR alebo v prípade, že takáto povinnosť poskytovateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR priamo vyplýva.

III.
Spôsob využívania služieb

3.1.   Užívateľ sa zaväzuje nevyužívať služby poskytovateľa:

·       na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR,

·       spôsobom, ktorý by viedol k nefungovaniu, poškodeniu alebo obmedzeniu služieb poskytovaných poskytovateľom v zmysle zmluvy,

·       spôsobom, ktorý by viedol k nefungovaniu, poškodeniu alebo obmedzeniu služieb využívaných inými užívateľmi v sieti Internet, alebo ktorý by týchto užívateľov akýmkoľvek spôsobom poškodzoval,

·       spôsobom, ktorý by viedol alebo podnecoval k spáchaniu trestného činu alebo ktorý by porušoval všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR,

·       spôsobom, ktorý by umožňoval, alebo viedol, alebo mohol viesť k získaniu neautorizovaného prístupu do cudzieho výpočtového alebo telekomunikačného systému,

·       na prenos nelegálneho, škodlivého, vulgárneho, obscénneho alebo inak nežiadúceho materiálu akéhokoľvek druhu a povahy,

·       na rozosielanie hromadných nevyžiadaných e-mailov (SPAM),

·       na ukladanie alebo šírenie údajov pornografického, rasistického obsahu alebo iných údajov, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR, Listinou základných práv a slobôd a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.

IV.
Zodpovednosť

4.1.   Užívateľ používa služby podľa zmluvy na vlastné riziko a je výhradne zodpovedný za akékoľvek porušenie svojho výpočtového systému, alebo stratu dát, následkom prenosu dát prostredníctvom siete Internet.

4.2.   Užívateľ je zodpovedný za utajenie svojho prístupového hesla a za všetky činnosti, ktorých pôvod odkazuje na konto užívateľa. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú prezradením prístupového hesla. Užívateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného omeškania akékoľvek neautorizované použitie svojho konta alebo podozrenie z porušenia bezpečnosti.

4.3.   Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za:

·       správnosť a spoľahlivosť informácií získaných prostredníctvom služieb poskytovaných poskytovateľom,

·       vymazanie e-mailu alebo zlyhanie ich uchovávania na serveri uvedenom v čl. I. zmluvy,

·       bezpečnosť a poškodenie obsahu údajov, informácií, elektronických súborov a dát prenášaných prostredníctvom siete Internet v súvislosti s využívaním služieb poskytovateľa podľa zmluvy,

·       aktuálnosť, pravdivosť, zákonnosť informácií a údajov pochádzajúcich zo siete Internet, okrem prípadu, že tieto boli poskytnuté poskytovateľom,

·       škody, ktoré užívateľ spôsobí v sieti Internet alebo tretím osobám a to neoprávneným prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním nevyžiadaných správ alebo iným zneužívaním prístupu do siete Internet, služieb poskytovateľa, alebo iným neoprávneným konaním.

4.4.   Užívateľ nemá nárok na náhradu prípadnej škody spôsobenej:

·       únikom informácií o užívateľovi účtu okrem prípadu, že za tento únik zodpovedá poskytovateľ,

·       nedoručením e-mailu, prípadne doručením e-mailu poškodeného alebo neodoslaním e-mailu, či odoslaním e-mailu poškodeného,

·       nefunkčnosťou, nedostupnosťou, či zlou dostupnosťou služby,

·       telekomunikačným zariadením, ktoré užíva užívateľ,

·       v súvislosti s obsahom prepravovaných správ.

V.
Služby elektronickej pošty

5.1.   V prípade, že predmetom poskytovaných služieb sú aj služby elektronickej pošty:

·       je táto považovaná za súkromnú korešpondenciu medzi odosielateľom a príjemcom. Poskytovateľ rešpektuje pri poskytovaní tejto služby právo na súkromie a zaväzuje sa monitorovať, needitovať a nezverejňovať obsah súkromnej korešpondencie okrem prípadov bezprostredne spojených s poskytovaním služieb-napríklad antivírusová a antispamová ochrana a prípadov, kedy to vyžadujú záväzné právne predpisy platné na území SR,

·       poskytovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za obsah korešpondencie užívateľa a za akékoľvek materiály obsiahnuté v korešpondencii užívateľa,

·       poskytovateľ súhlasí s tým, že môže dôjsť k technickému spracovaniu e-mailových správ z dôvodov:

1.        prispôsobenia sa technickým požiadavkám siete,

2.        prispôsobenia sa obmedzeniam služby,

3.        identifikovania užívateľa.

·       poskytovateľ je oprávnený zasielať na e-mailovú adresu užívateľa informácie o zmenách poskytovaných služieb, o nových službách a funkciách, ktoré poskytovateľ uvedie do užívania.

VI.
Povinnosti poskytovateľa

6.1.   Poskytovateľ sa zaväzuje vyvíjať úsilie v najvyššej možnej miere o bezproblémový chod ním poskytovaných služieb a to najmä, čo sa týka rýchlosti, spoľahlivosti a bezpečnosti služby a prípadne poruchy vyplývajúce na prevádzkovanie a poskytovanie služieb, ktoré vznikli na strane poskytovateľa, odstraňovať v čo najkratšom čase.

6.2.   Poskytovateľ je povinný oznámiť užívateľovi včas a vopred (minimálne 24 hodín) a to buď priamo alebo iným vhodným spôsobom plánované obmedzenie, prerušenie, zmeny, alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní služieb. To neplatí v prípade mimoriadnej situácie, kedy bude užívateľ informovaný v čo najkratšom možnom čase.

6.3.   Poskytovateľ je povinný poskytnúť identifikačné údaje a technické parametre umožňujúce užívateľovi prístup k službám, ktoré sú predmetom zmluvy a to v lehote uvedenej v zmluve.

VII.
Platobné podmienky

7.1.   Dohodnutú sumu za poskytované služby v zmysle bodu 3. zmluvy sa zaväzuje zaplatiť užívateľ na základe faktúry vystavenej poskytovateľom s lehotou splatnosti 14 dní. Cena za služby je stanovená podľa platného cenníka v súlade s objednávkou, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

7.2.   V prípade omeškania so splnením si povinnosti užívateľom, uvedenej v bode VII.1, má poskytovateľ právo neposkytovať služby podľa zmluvy a to až do úplného zaplatenia dlhovej sumy.

7.3.   Pre prípad omeškania so splnením si povinnosti užívateľa, uvedenej v bode VII.1, dohodli si účastníci zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.

7.4.   Poskytovateľ sa zaväzuje užívateľovi vrátiť alikvotnú čiastku poplatku podľa bodu VII.1 za každý deň, v ktorom mu neposkytuje služby podľa zmluvy dlhšie ako štyri hodiny po sebe idúce. Poplatok sa vracia len na základe písomnej reklamácie užívateľom, ktorá musí byť doručená poskytovateľovi do 30 dní odo dňa, kedy mu služba nebola poskytnutá dohodnutým spôsobom, pričom časť poplatku, na ktorého vrátenie vznikol užívateľovi nárok bude odpočítaná z najbližšej platby, na ktorú je užívateľ povinný.

VIII.
Dočasné prerušenie poskytovania služieb

8.1.   Poskytovateľ má právo dočasne prerušiť poskytovanie služieb podľa zmluvy v prípade, že:

·       užívateľ využíva služby v rozpore s čl. III. týchto podmienok,

·       služba je zneužívaná aktivitami porušujúcimi integritu siete, najmä rozosielaním spamu a útokmi na bezpečnosť komunikačných systémov v Internete.

·       za podmienok uvedených v čl. VII. bod VII.2, pričom za znovuobnovenie poskytovania služieb sa vyberá poplatok podľa platného cenníka služieb

IX.
Zánik zmluvy

9.1.   Zmluva zaniká:

·       písomnou dohodou,

·       výpoveďou,

·       smrťou alebo zánikom užívateľa

·       v prípade zmeny registrátora alebo držiteľa domény, bez predchádzajúceho písomného oznámenia tejto zmeny

 

 

9.2.   Užívateľ a poskytovateľ sú oprávnení vypovedať zmluvu bez udania dôvodu a to vždy k poslednému dňu obdobia, na ktoré si užívateľ službu objednal. Výpoveď musí byť doručená na poslednú známu adresu najneskôr 10 dní pred koncom obdobia, na ktoré bola služba objednaná, inak bude zmluva platiť aj následujúce obdobie, za cenu zodpovedajúcemu platnému cenníku. Užívateľ môže zmluvu vypovedať až po úplnom zaplatení služieb objednaných u poskytovateľa.

X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Písomnosti podľa zmluvy sa doručujú na adresy uvádzané v záhlaví zmluvy. Na zmenu adresy sa prihliadne len v prípade, že táto bola písomne, doporučenou zásielkou, oznámená druhej strane.

10.2. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, že:

·       prijímateľ odoprel prijatie zásielky a to dňom, kedy k takémuto odopretiu došlo,

·       zásielka nebola na pošte vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote a to dňom uplynutia odbernej lehoty,

·       zásielku nebolo možné doručiť na adresu podľa zmluvy z dôvodu „Adresát neznámy“ a to dňom, ktorý je vyznačený ako deň pokusu o doručenie zásielky.